Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Ze Strefą Siatkówki na Memoriał H.J. Wagnera – konkurs

Ze Strefą Siatkówki na Memoriał H.J. Wagnera – konkurs

fot. archiwum

Nie masz jeszcze planów na pierwszy weekend sierpnia? My pomożemy wam go zaplanować! Jak co roku wspólnie z organizatorami Memoriału Huberta Jerzego Wagnera przygotowaliśmy dla czytelników Strefy Siatkówki sześć pakietów z biletami na turniej. Aby je zdobyć, należy wziąć udział w konkursie.

Mamy dla czytelników sześć pakietów podwójnych biletów. Jeden pakiet obejmuje wszystkie dni turnieju. Oto program XVII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera: 1 sierpnia (czwartek): Polska – Serbia, godz. 17.00, Brazylia – Finlandia, godz. 20.00; 2 sierpnia (piątek): Polska – Brazylia, godz. 17.30, Finlandia – Serbia, godz. 20.30; 3 sierpnia (sobota): Serbia – Brazylia, godz. 12.00, Polska – Finlandia, godz. 15.00.Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? To nie problem!

Co należy zrobić, by otrzymać bilety? To proste… albo i nie takie proste. Należy poprawnie odpowiedzieć na dwa pytania konkursowe:

1. W którym roku po raz pierwszy Memoriał Huberta Jerzego Wagnera rozegrano w Krakowie?

2. Ile nagród indywidualnych w ubiegłorocznym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera otrzymali reprezentanci Polski?

Termin nadsyłania odpowiedzi mija o godz. 22:00 w czwartek 25.07.2019. Aby odpowiedź była ważna, należy ją wysłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org, zatytułować „KONKURS MEMORIAŁ WAGNERA 2019” (ważne!), podać w mailu odpowiedź na pytanie konkursowe, a następnie podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz dodać dopisek „Akceptuję Regulamin Konkursu”. Zgłoszenie musi również zawierać numer telefonu uczestnika. Zgłoszenia nadesłane po terminie oraz niezawierające prawidłowych odpowiedzi nie będą brały udziału w Konkursie.

Zwycięzców ogłosimy w piątek – 26.07.19.

REGULAMIN KONKURSU

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na stronie Strefa Siatkówki, zwanego dalej „Konkursem”, tj. zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców – czytelników portalu Strefa Siatkówki, którzy spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z późn. zm.).
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.siatka.org.
§2
Organizatorem Konkursu jest Strefa Siatkówki, ul. Retkińska 95c/3, 94-004 Łódź.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej: https://www.siatka.org.

UCZESTNICY KONKURSU

§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie.
§5
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem Konkursu.
§7
W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) poinformujemy, że dane osobowe Uczestników znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Uczestnicy wyrażą skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy Rozporządzenia.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator zwany wcześniej serwisem Strefa Siatkówki.
§9
Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:
1. Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
2. Przesłać zgłoszenie, będące odpowiedzią na zadanie konkursowe (§11) do czwartku 25.07.2019, do g. 22:00 na adres konkurs@siatka.org, podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu”. Zgłoszenie musi również zawierać numer telefonu uczestnika. Zgłoszenia nadesłane po terminie oraz niezawierające prawidłowych odpowiedzi nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Strefa Siatkówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
§10
O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń – nagrodzone zostanie sześć prawidłowych odpowiedzi zgodnie z §12 Regulaminu Konkursu.

ZADANIE KONKURSOWE
§11
Należy odpowiedzieć na pytania konkursowe:
1. W którym roku po raz pierwszy Memoriał Huberta Jerzego Wagnera rozegrano w Krakowie?
2. Ile nagród indywidualnych w ubiegłorocznym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera otrzymali reprezentanci Polski?
§12
Organizator przewiduje sześć nagród głównych. Otrzymają je uczestnicy Konkursu, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi według §9. Nagrody główne otrzymają uczestnicy, którzy jako 9, 18, 27, 36, 45 i 54 w kolejności nadeślą prawidłową odpowiedź.

NAGRODY

§13
Nagrodami w Konkursie, o którym mowa powyżej, są:
1. Nagroda główna – podwójne zaproszenia na wszystkie mecze XVII Memoriału Wagnera rozgrywane w Krakowie w dniach 1-3 sierpnia 2019 roku.
§14
Nagrody wskazane w paragrafie §13 nie są wymienialne na równowartość pieniężną. Laureaci Konkursu nie mogą również odsprzedać nagród osobom trzecim.
§15
Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w portalu Strefy Siatkówki pod adresem wskazanym powyżej maksymalnie do godziny 20:00 w piątek, 26 lipca 2019 r.
§16
Nagrody będą przesłane laureatom drogą pocztową na podany adres.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§19
1. Reklamacje dotyczące Konkursu, którego dotyczy powyższy Regulamin, należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na adres:
Strefa Siatkówki
ul. Retkińska 95c/3
94-004 Łódź
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.
§20
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
§21
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
Aktualności, konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2019-07-24

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved