Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Mecze gwiazd siatkówki – regulamin konkursu

Mecze gwiazd siatkówki – regulamin konkursu

fot. archiwum

Na profilu facebookowym Strefy Siatkówki ruszył właśnie konkurs, w którym możecie wygrać bilety na mecze gwiazd siatkówki, które niebawem rozegrane zostaną w Gdyni (9 września) i Katowicach (11 września). By wziąć udział w zabawie, należy zapoznać się z jej regulaminem, który przedstawiamy poniżej. Pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy!

REGULAMIN§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na profilu Strefa Siatkówki w portalu społecznościowym Facebook, zwanym dalej „Konkursem”, tj. zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – użytkownika portalu społecznościowego Facebook, który spełni wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z późn. zm.).
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.siatka.org.

§2
Organizatorem Konkursu jest Strefa Siatkówki, ul. Retkińska 95c/3, 94-004 Łódź.

§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej: https://www.facebook.com/siatka.org dla użytkowników w/w portalu społecznościowego facebook.com.

UCZESTNICY KONKURSU

§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie. Grafika konkursowa zostanie opublikowana na profilu Strefa Siatkówki pod wskazanym w dziale Postanowienia Ogólne §3 adresem internetowym.

§5
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu.

§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator zwany wcześniej serwisem Strefa Siatkówki.

§9
Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:
1. Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
2. Powinna mieć status fana na fanpage’u Strefa Siatkówki („Fanpage”), dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/siatka.org.
3. Przesłać zgłoszenie, będące odpowiedzią na zadanie konkursowe (§11) na adres redakcja@siatka.org, podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu” oraz wydarzeniem, na które wejściówki chce wygrać. I – Mecz gwiazd siatkówki w Gdyni, II – Mecz gwiazd siatkówki w Katowicach. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.siatka.org w zakładce KONKURSY.
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Strefa Siatkówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§10
O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń – nagrodzone zostaną po dwa pierwsze prawidłowe zgłoszenia na każde z wydarzeń.

ZADANIE KONKURSOWE

§11
Należy odpowiedzieć na pytanie: Ile meczów w reprezentacji Polski rozegrał Paweł Zagumny? Prawidłową odpowiedź należy przesłać według punktu nr 3 w §9.

§12
Organizator przewiduje cztery nagrody pierwszego stopnia. Otrzymają je cztery pierwsze osoby, które najszybciej prześlą prawidłowe odpowiedzi według §9.

NAGRODY

§13
Nagrodami w Konkursie, o którym mowa powyżej są:
1. Dwa zestawy biletów na mecz gwiazd siatkówki w Gdyni.
2. Dwa zestawy biletów na mecz gwiazd siatkówki w Katowicach.

Każdy zestaw zawiera podwójne bilety.

§14
Nagrody wskazane w paragrafie §13 nie są wymienialne na równowartość pieniężną. Laureaci konkursu nie mogą również odsprzedać nagród osobom trzecim.

ODBIÓR NAGRODY

§15
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na fan page’u Strefy Siatkówki pod adresem wskazanym powyżej maksymalnie 2 dni od dnia zakończenia konkursu.

§16
Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania swoich danych teleadresowych na adres e-mail: redakcja@siatka.org maksymalnie na 2 dni po ogłoszeniu wyników.

§17
O sposobie odbioru nagród organizator poinformuje drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Oprócz niniejszego Regulaminu relację pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem a serwisem Facebook określają: „Regulamin” serwisu Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych” serwisu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

§20
1. Reklamacje dotyczące konkursu, którego dotyczy powyższy regulamin, należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na adres:
Strefa Siatkówki
ul. Retkińska 95c/3
94-004 Łódź
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.

§21
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.

§22
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:

Więcej artykułów z dnia :
2016-09-01

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved