Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > Liga Siatkówki Kobiet > Limit obcokrajowców niezgodny z prawem wspólnotowym?

Limit obcokrajowców niezgodny z prawem wspólnotowym?

fot. PLPS

Udział w zawodach jest priorytetowym elementem działalności każdego zawodowego sportowca. Wszelkie limity w oczywisty sposób ograniczają możliwość jego zatrudnienia i są sprzeczne z postanowieniami prawa wspólnotowego. Czy przepisy, które od lat obowiązują w polskich ligach siatkówki, są do podważenia? I czy ktoś odważy się zaskarżyć limit obcokrajowców, który z jednej strony ograniczania działania klubów, ale z drugiej pozwala na promowanie polskich zawodników.

Spójrzmy, co w tym zakresie stanowią przepisy prawa wspólnotowego. Zmiana barw klubowych przez zawodników profesjonalnych jest zagadnieniem z zakresu swobody przepływu pracowników i wiąże się z nakładanymi przez kluby i związki sportowe limitami co do liczby zawodników – obcokrajowców, jak również z opłatami za wyszkolenie zawodnika. Najważniejszą kwestią jest konflikt między regułami prawa wspólnotowego a regulacjami federacji sportowych.Zaznaczyć należy, że wejście w życie Traktatu Lizbońskiego zapewniło UE kompetencje w zakresie koordynacji, uzupełniania i wspierania działań związanych ze sportem – art. 165 TFUE. Z kolei na mocy art. 1 ust. 1 rozporządzenia 1612/68 każdy obywatel państwa członkowskiego, bez względu na miejsce pobytu, ma prawo do podjęcia zatrudnienia i pozostawania w zatrudnieniu na terytorium innego państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami prawnymi i administracyjnymi regulującymi zatrudnienie obywateli tego państwa. Oprócz tego art. 45 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 14 grudnia 2007 r. stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się  i przebywania na terytorium państw członkowskich. Według opinii Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego przepisy dotyczące klauzul transferowych, zasad co do składu zespołów klubowych lub klauzule w sprawie końca okresu transferowego należą do zakresu stosowania art. 39 i kolejnych oraz art. 49 i kolejnych TWE i podlegają zawartym w nich zakazom. Liberalne podejście do sportu zawodowego w kontekście swobody przemieszczania się pracowników zaznaczyło się na szczycie Rady Europejskiej w Nicei, na którym Rada ta przyjęła „Deklarację w sprawie charakterystycznych cech sportu i jego społecznej funkcji w Europie, która powinna być uwzględniana przy wprowadzaniu w życie polityk wspólnotowych”. W deklaracji podkreślono, że regulacje dotyczące sportu powinny być przede wszystkim ustalane przez federacje sportowe i państwa członkowskie z uwzględnieniem prawa wspólnotowego. Unormowania w sektorze sportu są wobec tego oparte na zasadzie solidarności i pomocniczości.

W sposobie rozumienia i stosowania zasady swobodnego przepływu pracowników w sporcie kluczową rolę odegrało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zgodnie z nim należy zagwarantować swobodę przepływu pracowników (sprawa M. Bosmana), chyba że istnieją obiektywne przesłanki dotyczące wyłącznie sportu jako takiego, a uzasadniające odmienne traktowanie (sprawa J. Lehtonena). Ponadto równe traktowanie obejmuje także obywateli państw, które nie są członkami UE, a które podpisały umowy zawierające klauzule o zakazie dyskryminacji i których obywatele są legalnie zatrudnieni na terytorium państw UE (np. sprawy I. Simutienkowa i M. Kolpaka).

Jednym z kluczowych orzeczeń TSUE dotyczącym zastosowania prawa UE w odniesieniu do sportu było orzeczenie w sprawie Walrave. Dotyczyło ono zgodności regulaminu Międzynarodowej Unii Rowerowej z prawem wspólnotowym. Trybunał stwierdził, że „mając na uwadze cele wspólnoty, uprawianie sportu podlega prawu wspólnotowemu w zakresie, w jakim stanowi on działalność ekonomiczną rozumianą zgodnie z przepisami TWE”, bez względu na to, czy ma on charakter świadczenia pracy lub odpłatnego świadczenia usług. Natura związku prawnego jest więc obojętna, gdyż reguła zakazująca dyskryminacji obejmuje całość świadczeń lub usług. TSUE stwierdził jednak, że zakaz ten nie ma zastosowania do składu drużyn sportowych, w szczególności narodowych. W sytuacji, gdy przepis wewnętrzny organizacji sportowej działającej na terytorium UE nie będzie zgodny z prawem wspólnoty, wówczas nie będzie on stosowany w stosunkach między zawodnikiem a daną federacją sportową. W pkt. 4-8 tego orzeczenia TSUE stwierdził, że „skład tych drużyn jest zagadnieniem dotyczącym wyłącznie sportu i obcym wykonywaniu działalności ekonomicznej”. Jeśli więc sport wiąże się z zatrudnieniem przynoszącym dochód, to wówczas podlega przepisom wspomnianego już art. 39 TWE oraz art. 12 TWE.

Przyjmując definicję sportu określającą go jako działalność ekonomiczną, TSUE wskazał więc na pewne reguły (ograniczenia) przemieszczania się sportowców. Stosuje się je zasadniczo przy:

a)      spotkaniach pomiędzy drużynami narodowymi. TSUE przyjął, że skład drużyn narodowych jest zagadnieniem zależnym od sportu i jako taki jest obcy działalności ekonomicznej. Zakaz uczestniczenia obcokrajowców w składzie drużyny narodowej jest sam w sobie oczywisty, bo przecież narodowość zawodników tworzących drużynę jest jej istotą,

b)      kryteriach selekcji do turniejów międzynarodowych. TSUE przyjął, że posiadanie czy to pozwolenia czy fakt „bycia wybranym” przez swoją federację do uczestniczenia w zawodach międzynarodowych wysokiej rangi nie stanowi ograniczenia w wykonywaniu swobodnego świadczenia usług,

c)      okresach transferowych.

Podsumowując, udział w zawodach jest priorytetowym elementem działalności każdego zawodowego sportowca. Wszelkie limity w oczywisty sposób ograniczają możliwość jego zatrudnienia i są sprzeczne z postanowieniami prawa wspólnotowego.

Autorem tekstu jest Tomasz Dauerman, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego
Więcej w serwisie prawosportowe.pl

źródło: prawosportowe.pl

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
Aktualności, Liga Siatkówki Kobiet, PlusLiga

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2016-05-06

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved