Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Memoriałowy konkurs facebookowy – regulamin

Memoriałowy konkurs facebookowy – regulamin

fot. archiwum

Na profilu facebookowym Strefy Siatkówki ruszył właśnie konkurs, w którym możecie wygrać bilety na XIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. By wziąć udział w zabawie należy zapoznać się z jej regulaminem, który przedstawiamy poniżej.

Regulamin

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na profilu Strefa Siatkówki w portalu społecznościowym facebook, zwanym dalej „Konkursem", tj. zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – użytkownika portalu społecznościowego facebook, który spełni wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.siatka.org.

§2
Organizatorem Konkursu jest Strefa Siatkówki ul. Retkińska 95c/3 94-004 Łódź§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej: https://www.facebook.com/siatka.org dla użytkowników w/w portalu społecznościowego facebook.com.

UCZESTNICY KONKURSU

§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie. Grafika konkursowa zostanie opublikowane na profilu Strefa Siatkówki pod wskazanym w dziale Postanowienia Ogólne §3 adresem internetowym.

§5
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu.

§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator zwany wcześniej serwisem Strefa Siatkówki.

§9
Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:
1. Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień,
2. Mieć status fana na fanpage’u Strefa Siatkówki („Fanpage"), dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/siatka.org i polubić post konkursowy
3. Przesłać zdjęcie o tematyce konkursowej na adres danka@siatka.org z dopiskiem – Akceptuję Regulamin Konkursu, który znajduje się na stronie internetowej www.siatka.org w zakładce KONKURSY.
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.
5. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Strefa Siatkówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz. 883).

§10
Zdjęcie należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym – 30 lipca 2015 roku, godzina 23:59.

§11
W dniach 31.07 – 05.08 2015 roku uczestnicy konkursu mogą zbierać polubienia w albumie o nazwie KONKURS pod adresem wskazanym w §3.

§12
Organizator przewiduje pięć nagród pierwszego stopnia. Otrzyma je pięć osób, których zdjęcia zbiorą największą liczbę głosów- polubień.

NAGRODY

§13
Nagrodami w Konkursie, o którym mowa powyżej jest:
1. Pięć zestawów biletów na XIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, każdy składa się z podwójnych wejściówek na każdy dzień turnieju (3 dni).

§14
Nagrody wskazane w paragrafie §13 nie są wymienialne na równowartość pieniężną. Laureaci konkursu nie mogą również odsprzedać nagród osobom trzecim.

ODBIÓR NAGRODY

§15
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na fan page’u Strefa Siatkówki pod adresem wskazanym powyżej maksymalnie 3 dni robocze od dnia zakończenia konkursu.

§16
Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania swoich danych teleadresowych na adres email: danka@siatka.org maksymalnie na 2 dni po ogłoszeniu wyników.

§17
Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przez organizatora adresu wysyłki zwycięzców, z zastrzeżeniem, że uczestnik konkursu spełni warunki określone w §9. W przypadku braku spełnienia warunków odbioru nagrody lub nieodebrania nagrody przez zwycięzcę, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie, która uzyskała najwięcej głosów – polubień w terminie trwania konkursu.
Postanowienia końcowe

§18
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Oprócz niniejszego Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem, a Serwisem Facebook określają: „Regulamin" serwisu Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych" Serwisu Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/.

§20
1. Reklamacje dotyczące konkursu, którego dotyczy powyższy regulamin należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na adres:
Strefa Siatkówki
ul. Retkińska 95c/3
94-004 Łódź
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.

§21
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.

§22
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

 

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Więcej artykułów z dnia :
2015-07-24

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved