Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > PlusLiga > Stephane Antiga: Szykuje się prawdziwie tragiczny kalendarz

Stephane Antiga: Szykuje się prawdziwie tragiczny kalendarz

fot. Jacek Cholewa

- Oczy­wi­ście będę wpa­dał na li­go­we spo­tka­nia. Miesz­kam z ro­dzi­ną w War­sza­wie, więc to nie bę­dzie trud­ne. Wybiorę ważne mecze i te, w któ­rych będę chciał poszukać nowych gra­czy do kadry - zapowiada selekcjoner reprezentacji Polski, Stephane Antiga.

Ste­pha­ne Ang­ti­ga nie ma za­mia­ru wy­jeż­dżać na wa­ka­cje po uda­nych dla Pol­ski, ale jed­no­cze­śnie ogrom­nie wy­czer­pu­ją­cych mi­strzo­stwach świa­ta w siat­ków­ce. Przeciwnie, Fran­cuz zaraz po za­koń­cze­niu mun­dia­lu ru­szył w trasę po Pol­sce i jesz­cze przed star­tem Plu­sLi­gi ob­ser­wu­je za­wod­ni­ków, któ­rych mógł­by po­wo­łać do kadry na ko­lej­ny rok. Se­lek­cjo­ner twier­dzi jed­nak, że dla niego to nor­mal­ny rytm i jest niezwykle za­do­wo­lo­ny fak­tem, że w końcu ma czas dla ro­dzi­ny. – Teraz wresz­cie śpię jak czło­wiek. Mam czas na zwy­kły od­po­czy­nek i cie­sze­nie się każ­dym dniem. Nadrabiam z ro­dzi­ną stra­co­ny czas – mówi w „Prze­glą­dzie Spor­to­wym”.

Tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski był ostat­nio wi­dzia­ny w Beł­cha­to­wie na to­wa­rzy­skim meczu Skry z Ar­ka­sem Izmir. – Chcia­łem spo­tkać moich chło­pa­ków, do­wie­dzieć się co u nich, jak się czują po mi­strzo­stwach – tłu­ma­czy An­ti­ga. Nie­dłu­go roz­po­czy­na się nowy sezon Plu­sLi­gi, w któ­rej wy­stę­pu­je aż 13 z 14 zło­tych me­da­li­stów mi­strzostw świa­ta w siat­ków­ce. – Oczy­wi­ście będę wpa­dał na li­go­we spo­tka­nia. Miesz­kam z rodziną w War­sza­wie, więc to nie bę­dzie trud­ne. Wy­bio­rę ważne mecze i te, w któ­rych będę chciał po­szu­kać no­wych gra­czy do kadry, a może też na przy­szłość – za­po­wia­da se­lek­cjo­ner pol­skiej kadry.

A jego dru­ży­na z pew­no­ścią bę­dzie mu­sia­ła być dość licz­na, bo w przy­szłym se­zo­nie cze­ka­ją ją aż trzy duże im­pre­zy. – Szy­ku­je się praw­dzi­wie tra­gicz­ny ka­len­darz, ale to jest siat­ków­ka, czyli sza­leń­stwo! Ale wła­ści­wie dla­cze­go się dzi­wi­my? Prze­cież to jest wła­śnie nasz uko­cha­ny sport – twierdzi nie­ma­ją­cy za­mia­ru za­mar­twiać się Ste­pha­ne An­ti­ga.Więcej w Przeglądzie Sportowym

źródło: onet.pl, Przegląd Sportowy

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
PlusLiga, reprezentacja Polski mężczyzn

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2014-10-01

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved