Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > reprezentacja Polski mężczyzn > Stephane Antiga: Pracujemy, by zdobyć medal mistrzostw świata

Stephane Antiga: Pracujemy, by zdobyć medal mistrzostw świata

fot. pzps.pl

- Pra­cu­je­my na­praw­dę cięż­ko, chło­pa­ki od­czu­wa­ją zmę­cze­nie, ale to nie­zbęd­ne, by do­brze przy­go­to­wać się do tak trud­ne­go tur­nie­ju jak mi­strzo­stwa świa­ta - mówi Stephane Antiga. - Cięż­ko pra­cu­je­my, by wygrywać i zdo­być medal mistrzostw świa­t - dodaje.

Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski, po prze­gra­nej walce o Final Six Ligi Świa­to­wej we Flo­ren­cji, tylko przez ty­dzień mogła cie­szyć się z urlo­pów. Po krót­kiej prze­rwie se­lek­cjo­ner Ste­pha­ne An­ti­ga ze­brał swo­ich pod­opiecz­nych na zgru­po­wa­niu w Beł­cha­to­wie, na­stęp­nie udał się z dru­ży­ną do fran­cu­skie­go Cap­bre­ton. Trze­ci etap przy­go­to­wań to obóz w Spale, gdzie kadra tre­no­wa­ła przed po­cząt­kiem se­zo­nu 2014. W Central­nym Ośrod­ku Spor­tu tre­nu­je pięt­na­stu za­wod­ni­ków pierw­szej dru­ży­ny i dwóch z kadry B – ata­ku­ją­cy Bar­tło­miej Bo­łądź i Ma­ciej Muzaj.

An­ti­ga przy­znał, że do tej pory ze­spół szli­fo­wał głów­nie grę w de­fen­sy­wie. Teraz przed Po­la­ka­mi praca nad ko­lej­ny­mi ele­men­ta­mi – ata­kiem, blo­kiem i za­gryw­ką. Fran­cu­ski se­lek­cjo­ner nie chciał zdra­dzić, kiedy poda osta­tecz­ny skład na MŚ, przed 30 sierp­nia bę­dzie mu­siał skre­ślić jedno na­zwi­sko z 15-so­bo­wej listy. Zapew­ne sztab kadry zre­zy­gnu­je z jed­ne­go z pię­ciu przyj­mu­ją­cych, wśród których toczy się naj­bar­dziej za­cię­ta walka o miej­sce w mun­dia­lo­wej ka­drze. – Pra­cu­je­my na­praw­dę cięż­ko, chło­pa­ki od­czu­wa­ją zmę­cze­nie, ale to nie­zbęd­ne, by do­brze przy­go­to­wać się do tak trud­ne­go tur­nie­ju jak mi­strzo­stwa świa­ta. Oczywiście nie je­ste­śmy teraz w naj­lep­szej for­mie, ta ma do­pie­ro na­dejść. Cały czas sku­pia­my się na szli­fo­wa­niu po­szcze­gól­nych ele­men­tów gry – przy­znał francu­ski se­lek­cjo­ner Ste­pha­ne An­ti­ga.

Z za­an­ga­żo­wa­nia swo­ich pod­opiecz­nych za­do­wo­lo­ny był rów­nież drugi tre­ner biało-czer­wo­nych, Phi­lip­pe Blain. Dru­ży­na mocno pra­cu­je, na efek­ty mu­si­my jesz­cze po­cze­kać. Ale bę­dzie oka­zja za­pre­zen­to­wać się ki­bi­com w Kra­ko­wie, dobra dys­po­zy­cja do­pie­ro ma na­dejść – przy­znał drugi tre­ner dru­ży­ny na­ro­do­wej.Bia­ło-czer­wo­ni w Spale mają za­pla­no­wa­ne dwa mecze spa­rin­go­we. W zamkniętych grach sta­wią czoła Niem­com we wto­rek i środę. Na­stęp­nie uda­dzą się do Kra­ko­wa, gdzie wezmą udział w XII Me­mo­ria­le Wa­gne­ra. Ry­wa­la­mi w Kraków Are­nie będą Chiń­czy­cy, Buł­ga­rzy i Ro­sja­nie. Po me­mo­ria­le dru­ży­na narodo­wa uda się do War­sza­wy, 30 sierp­nia me­czem z Ser­bią roz­pocz­nie zmagania w mi­strzo­stwach świa­ta Pol­ska 2014.

Jaki cel Ste­pha­ne An­ti­ga sta­wia przed re­pre­zen­ta­cją Pol­ski? – Medal. Cięż­ko pracu­je­my, by wy­gry­wać i zdo­być medal mi­strzostw świa­ta – przy­znał bez ogródek se­lek­cjo­ner. W dru­ży­nę i me­to­dy ob­ra­ne przez sztab szko­le­nio­wy wie­rzą sami za­wod­ni­cy. – Wiem, że ta cięż­ka praca przy­nie­sie efekt, że po­ka­że­my się z do­brej stro­ny w trak­cie mi­strzostw i zaj­dzie­my da­le­ko – przy­znał ka­pi­tan Mi­chał Wi­niar­ski. Ze sło­wa­mi ko­le­gi zga­dza się też Bar­tosz Kurek. Tre­nu­je­my po to, by wy­gry­wać. Każdy chce zdo­być medal mi­strzostw świa­ta, my także – za­koń­czył jeden z li­de­rów reprezentacji Polski.

Więcej w serwisie onet.pl

źródło: onet.pl

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
reprezentacja Polski mężczyzn

Tagi przypisane do artykułu:
, , , ,

Więcej artykułów z dnia :
2014-08-07

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved