Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > reprezentacja Polski mężczyzn > Stephane Antiga: Mam po­zy­tyw­ne pierw­sze wra­że­nia

Stephane Antiga: Mam po­zy­tyw­ne pierw­sze wra­że­nia

fot. pzps.pl

Już w ten weekend przed polskimi siatkarzami pierwszy większy sprawdzian, kwal. do ME. - Musimy zawsze wychodzić na boisko z myślą o zwycięstwie i zawsze grać o wygraną - uważa trener biało-czerwonych, Stephane Antiga.

Jak pańskie wrażenia z pierwszych treningów z biało-czerwonymi?

Stephane Antiga:Czuję się naprawdę fajnie, w końcu rozpocząłem pracę z drużyną, jestem wreszcie pierwszym trenerem. Po­czą­tek jest spo­koj­ny, sporo tre­nu­je­my, ale od razu nie ska­cze­my, tylko pra­cu­je­my nad grą w obro­nie, asekuracją i ro­ze­gra­niem akcji. Praca na po­cząt­ku była bar­dzo tech­nicz­na. Mam po­zy­tyw­ne pierw­sze wra­że­nia, wszy­scy pra­co­wa­li na sto pro­cent. At­mos­fe­ra jest bar­dzo dobra.

Widać po za­wod­ni­kach trudy se­zo­nu klu­bo­we­go?Oczy­wi­ście. Mie­li­śmy tylko ty­dzień od­po­czyn­ku, to jest rze­czy­wi­ście bar­dzo mało. Siat­ka­rze są jesz­cze tro­chę zmę­cze­ni, ale żaden z nich nie stra­cił jesz­cze formy. Le­piej by było, gdy­by­śmy mieli trzy ty­go­dnie od­po­czyn­ku. Ale nie mamy, bo ka­len­darz jest tak skon­stru­owa­ny.

Do eli­mi­na­cji mi­strzostw Eu­ro­py zo­sta­ło tak na­praw­dę kilka dni. Czy ten czas wy­star­czy?

Myślę, że tak. Wszy­scy wiemy, jak ważne jest, by od pierw­sze­go dnia zgrupowania wy­ko­nać dobrą pracę. I tak wła­śnie ro­bi­li­śmy. Jak po­wie­dzia­łem, forma jest jesz­cze u za­wod­ni­ków po se­zo­nie li­go­wym. Po ty­go­dniu prze­rwy nie ucie­kła, a na szczę­ście wszy­scy są zdro­wi. Wia­do­mo, każ­de­go coś tam boli, ale to jest nor­mal­ne.

Ma pan już w gło­wie skład na pierw­szy tur­niej we Wro­cła­wiu?

Tak, oczy­wi­ście. To bę­dzie na­praw­dę cie­ka­wy wybór. Bar­dzo cie­ka­wie wy­pa­dły pierw­sze tre­nin­gi pod naszą wodzą, będę mu­siał do­ko­nać naj­lep­sze­go wy­bo­ru.

A plan na Ligę Świa­to­wą jest go­to­wy? Mamy się spo­dzie­wać ro­ta­cji w skła­dzie?

Plan mam już go­to­wy, ale nie chcę go teraz zdra­dzać. Naj­pierw cze­ka­ją nas dwa tur­nie­je i walka o mi­strzo­stwa Eu­ro­py. Póź­niej zo­ba­czy­my, co bę­dzie się dzia­ło dalej.

Ki­bi­ce cze­ka­ją na zwy­cię­stwa, je­ste­ście go­to­wi na pre­sję, która w kadrze jest ogrom­na?

Tak, wiemy o tym. Moim zda­niem pre­sja jest dobra, bez pre­sji jest tre­ning, a nie mecz. Ta pre­sja musi mieć na za­wod­ni­ka po­zy­tyw­ny wpływ. Za­wsze się dziwiłem, jak sły­sza­łem, że pre­sja jest zbyt duża. Moim zda­niem so­lid­na grupa jest od­por­na na pre­sję. Gdy za­wod­ni­cy są razem, two­rzą dru­ży­nę, pre­sja pozosta­je wtedy gdzieś na ze­wnątrz. To może być klucz do do­brej gry.

Roz­ma­wiał Krzysz­tof Gaweł, więcej w Eurosport.​Onet.​pl

źródło: eurosport.onet.pl

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
reprezentacja Polski mężczyzn

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2014-05-12

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved