Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > europejskie puchary > Paweł Papke: Trzymam kciuki i wierzę w medal

Paweł Papke: Trzymam kciuki i wierzę w medal

fot. archiwum

- Mamy dość rosyjskiej dominacji, ale to Zenit Kazań i Bie­ło­go­rie Bieł­go­rod są głównymi kandydatami do zwycięstwa w te­go­rocz­nej Lidze Mi­strzów - przyznał w roz­mo­wie ze Spor­tem Paweł Papke, były reprezentant Polski, który święcił triumfy w LM z Mostostalem.

To wiel­kie wy­róż­nie­nie dla każ­de­go za­wod­ni­ka. Dla­te­go ser­decz­nie gra­tu­lu­ję Jastrzębskiemu Wę­glo­wi, że do­szedł tak da­le­ko i zna­lazł się w do­bo­ro­wym gro­nie. Trzy­mam kciu­ki i wie­rzę w medal, w takim tur­nie­ju wszyst­ko jest moż­li­we – oce­nił po­pu­lar­ny „Pap­kin”.

Awans to wiel­ki suk­ces. Ja­strzę­bie od wielu se­zo­nów po­ka­zu­je w Polsce i Europie, że na­le­ży do ści­słej czo­łów­ki. Do Final Four nie tra­fia się przy­pad­ko­wo. W An­ka­rze o zwy­cię­stwo bę­dzie cięż­ko, ale medal jest re­al­ny – dodał były siat­karz, który obec­nie jest po­słem na Sejm RP.

Kilka razy mia­łem „przy­jem­ność” grać w Tur­cji i na pewno trze­ba tam uwa­żać na wiele rze­czy. Jak trze­ba za­grać? Przede wszyst­kim mocną zagrywką i zaprezentować swoją naj­lep­szą siat­ków­kę. Tylko w ten spo­sób Halk­bank można pokonać – przy­znał Paweł Papke.Ro­sja­nie w ostat­nich la­tach wy­gry­wa­ją wszyt­ko. Mamy dość rosyjskiej dominacji, ale to Zenit Kazań i Bie­ło­go­rie Bieł­go­rod są głów­ny­mi kan­dy­da­ta­mi do zwy­cię­stwa w te­go­rocz­nej Lidze Mi­strzów. To są nie­wy­obra­żal­nie silne ekipy – zakończył były re­pre­zen­tant Pol­ski.

źródło: onet.pl, Sport

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
europejskie puchary

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2014-03-21

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved