Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > PlusLiga > Zdzisław Grodecki: W klubie nie powinien grać trener reprezentacji

Zdzisław Grodecki: W klubie nie powinien grać trener reprezentacji

fot. archiwum

- Gdyby taka sy­tu­acja zda­rzy­ła się w moim klu­bie, natych­miast roz­wią­zał­bym umowę z za­wod­ni­kiem - mówi Zdzi­sław Gro­dec­ki, pre­zes Ja­strzęb­skie­go Węgla o grze Stephane'a Antigi, selekcjonera reprezentacji Polski, w PGE Skrze Bełchatów.

Dys­ku­sja o gra­ją­cym se­lek­cjo­ne­rze, Ste­pha­ne’ie An­ti­dze po­wró­ci­ła w stu­diu przed so­bot­nim hitem 7. ko­lej­ki Plu­sLi­gi po­mię­dzy PGE Skrą Beł­cha­tów a Jastrzęb­skim Wę­glem. Zanim siat­ka­rze za­czę­li prze­bi­ja­nie piłki na drugą stro­nę siat­ki, pre­ze­si obu klu­bów od­bi­ja­li mię­dzy sobą pi­łecz­kę przed ka­me­ra­mi Pol­sa­tu Sport. – W klu­bie nie po­wi­nien grać tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski. Nie mam personal­nych uwag do Ste­pha­ne’a. Do­brze, że zo­stał tre­ne­rem. Tylko sama sytuacja jest nieco dziw­na – uważa Zdzi­sław Gro­dec­ki.

Pre­zes PGE Skry nie po­zo­stał mu dłuż­ny. – Punkt wi­dze­nia za­le­ży od punk­tu siedze­nia. Gdyby Ste­pha­ne grał w Ja­strzę­biu, to pew­nie Zdzi­sław wy­po­wia­dał­by się ina­czej. Sam Ste­pha­ne nie ma z tym żad­ne­go pro­ble­mu. To na nas jako na klub spa­dła do­dat­ko­wa pre­sja – mówi Kon­rad Pie­choc­ki.

Zdzi­sław Gro­dec­ki uważa jed­nak, że gdyby w jego klu­bie zda­rzy­ła się taka sytuacja, to pod­jął­by ra­dy­kal­ne kroki. – Gdyby Ste­pha­ne był za­wod­ni­kiem Jastrzębskie­go Węgla, na­tych­miast roz­wią­zał­bym z nim kon­trakt dla dobra polskiej siat­ków­ki. Ro­zu­miem jed­nak wszyst­kie za i prze­ciw. Trze­ba jed­nak pamię­tać, jak ważną im­pre­zą są dla Pol­ski i na­szej re­pre­zen­ta­cji przy­szło­rocz­ne mi­strzo­stwa świa­ta – od­po­wia­da Gro­dec­ki.źródło: Fakt, Polsat Sport

nadesłał:

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2018 Strefa Siatkówki All rights reserved