Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > reprezentacja Polski mężczyzn > Philippe Blain: Rewolucji nie będzie

Philippe Blain: Rewolucji nie będzie

fot. archiwum

- Rok to dużo czasu. Nie bę­dzie­my prze­cież robić żadnej re­wo­lu­cji. Jej nie potrzeba. Po­wo­dy ostatnich porażek nie leżą w tym, że nie ma w Pol­sce dobrych siat­ka­rzy - mówi drugi trener reprezentacji Polski, Philippe Blain, który pomagać ma w pracy Antidze.

Pol­ski Zwią­zek Piłki Siat­ko­wej pod­jął spore ry­zy­ko, do­ko­nu­jąc ro­szad na trenerskiej ławce bia­ło-czer­wo­nych nie­speł­na rok przed mun­dia­lem. Blain uważa jed­nak, że taki okres czasu w zu­peł­no­ści wy­star­cza, by zbu­do­wać mocną drużynę. – Rok to dużo czasu. Nie bę­dzie­my prze­cież robić żad­nej re­wo­lu­cji. Jej nie po­trze­ba. Po­wo­dy ostat­nich po­ra­żek nie leżą w tym, że nie ma w Pol­sce dobrych siat­ka­rzy. Pro­blem tkwi w czym innym i ja pew­nie nigdy się nie do­wiem w czym. Nie cho­dzi jed­nak o to, by ana­li­zo­wać to, co się stało, a o to, by pa­trzeć w przy­szłość. Przed nami ważna im­pre­za, a wraz ze Ste­pha­nem spró­bu­je­my stwo­rzyć dru­ży­nę, która bę­dzie w sta­nie wal­czyć o medal – za­pew­nia Philippe Blain.

Były szko­le­nio­wiec trój­ko­lo­ro­wych za­uwa­ża, że w mi­nio­nych mi­strzo­stwach Europy, które dla Po­la­ków za­koń­czy­ły się kom­plet­ną klapą, za­bra­kło Ma­riu­sza Wlazłego i Pawła Za­gum­ne­go.Wiem, że w re­pre­zen­ta­cji po­win­ni grać wszyscy naj­lep­si za­wod­ni­cy da­ne­go kraju. Dla­te­go sza­nu­ję de­cy­zję, kiedy ktoś z tej kadry re­zy­gnu­je, ale razem ze Ste­pha­nem spró­bu­je­my na­mó­wić wszyst­kich do po­wro­tu – mówił Fran­cuz.

Po wy­bo­rze fran­cu­skie­go duetu tre­ner­skie­go po­ja­wi­ło się wiele gło­sów, że An­ti­dze bra­ku­je do­świad­cze­nia i to Blain tak na­praw­dę bę­dzie dy­ry­go­wał dru­ży­ną narodową. Jed­nak sam za­in­te­re­so­wa­ny ucina wszel­kie spe­ku­la­cje. – Chcę, by było jasne, że to Ste­pha­ne jest pierw­szym tre­ne­rem. Ja mu po­ma­gam. Mnie to komplet­nie nie prze­szka­dza, że będę jego asy­sten­tem. Był świet­nym zawodnikiem. W Pol­sce prze­szedł me­ta­mor­fo­zę jako czło­wiek i jako siat­karz. Zna miej­sco­we re­alia, za­wod­ni­ków. To dla niego na pewno nowe wy­zwa­nie, a ja zrobię wszyst­ko, by jak naj­le­piej mu w tym pomóc.Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski z kre­te­sem prze­gra­ła ostat­nie trzy wiel­kie im­pre­zy: igrzyska olim­pij­skie w Lon­dy­nie, Ligę Świa­to­wą i mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Pol­sce i Danii, dlate­go też pre­sja zwią­za­na z wy­ni­kiem na mi­strzo­stwach świa­ta jest ogrom­na. Każde miej­sce poza po­dium bę­dzie uzna­ne za po­raż­kę. Blain za­pew­nia, że wspólnie z An­ti­gą mają jeden cel – medal. Prze­ko­nu­je, że o wiele go­rzej się pracu­je, gdy gra się bez pre­sji. – Cała sztu­ka po­le­ga na tym, by wie­dzieć, jak ją pozytywnie wy­ko­rzy­stać. Ja chcę wy­gry­wać i nie po­dej­mo­wał­bym się tej pracy, jeśli nie wie­rzył­bym, że jest na to szan­sa – wiesz­czy Blain i do­da­je, oce­nia­jąc Anti­gę, swo­je­go by­łe­go pod­opiecz­ne­go. – Był wy­bit­ny. Dawał dru­ży­nie bar­dzo dużo jako siat­karz, czas teraz, by dał jako szko­le­nio­wiec. Wiem, że nasza współpra­ca bę­dzie ukła­dać się wzo­ro­wo – za­koń­czył.

źródło: eurosport.onet.pl, Sport

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
reprezentacja Polski mężczyzn

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2013-11-07

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2018 Strefa Siatkówki All rights reserved