Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > PlusLiga > ZAKSA na specjalnych prawach w PZPS?

ZAKSA na specjalnych prawach w PZPS?

fot. archiwum

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jako jeden z dwóch klubów zignorowała proces licencyjny  i nie wysłała na czas dokumentów do siatkarskiej centrali. Jak teraz zareaguje PZPS? Prezes Kazimierz Pietrzyk zapewnia, że dokumenty dośle do... 15 sierpnia

Polski Związek Piłki Siatkowej od tego sezonu wprowadził obowiązkowe licencje dla wszystkich klubów w rozgrywkach szczebla centralnego. Początkowy termin do 20 lipca przedłużono ze względu na okres wakacyjny do 30 lipca. Dokumenty licencyjne do PZPS przesłało 114 klubów, z czego część otrzymała licencje, a część została wezwana do uzupełnienia dokumentacji.

Okazało się jednak, że terminu podanego przez PZPS nie dotrzymały dwa kluby – drugoligowy żeński klub Pogoń Proszowice oraz grająca dotychczas w PlusLidze ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zgodnie z uchwałą PZPS oba kluby powinny zostać wykluczone z rozgrywek szczebla centralnego. Czy tak się rzeczywiście stanie?

We wto­rek wy­sła­łem wy­ma­gane pa­piery i mam na­dzieję, że do 15 sierp­nia dojdą do War­szawy, bo chyba taki jest ter­min po­dany przez PZPS. Przy­znaję jed­nak, że całą sprawą je­stem za­sko­czony – mówi prezes ZAKSY Kazimierz Pietrzyk na łamach "Tygodnika 7 dni". – Roz­grywki Plu­sLigi pro­wa­dzi Pro­fe­sjo­nalna Liga Piłki Siat­kowe Spółka Ak­cyjna, a nie Pol­ski Zwią­zek Piłki Siat­ko­wej, więc nie wiem skąd na­gle ko­mi­sja związ­kowa chce udzie­lać li­cen­cji. Do­tych­czas były one przy­zna­wane przez PLPS i nie wy­ma­gano aż tylu do­ku­men­tów. Te­raz trzeba, na przy­kład, prze­słać ak­tu­alny sta­tut spółki, za­świad­cze­nie z KRS i ak­tu­alne za­świad­cze­nia z ZUS i Urzędu Skar­bo­wego. Moim zda­niem to lekka prze­sada – uważa szef klubu zrzeszonego przecież w PZPS i zobowiązanego tym samym do przestrzegania uchwał siatkarskiej centrali.Je­stem prze­ko­nany, że w Plu­sLi­dze za­gramy, a li­cen­cję do­sta­niemy. Cho­ciaż po pierw­szych in­for­ma­cjach o wy­mo­gach sta­wia­nych przez ko­mi­sję i licz­bie zło­żo­nych wnio­sków li­cen­cyj­nych – a było ich bar­dzo nie­wiele – sprawę zlek­ce­wa­ży­li­śmy. Zresztą wciąż uwa­żam, że sta­wiane wy­ma­ga­nia to ja­kieś nie­po­ro­zu­mie­nie. Szcze­gól­nie je­śli cho­dzi o kluby z niż­szych lig. Prze­cież nie­które z nich nie są na­wet człon­kami PZPS – po­wie­dział Ka­zi­mierz Pie­trzyk i przy oka­zji uspo­koił ki­bi­ców. – W Plu­sLi­dze za­gramy, a pierw­szy tre­ning przed no­wym se­zo­nem za­pla­no­wany jest na po­nie­dzia­łek, 23 sierp­nia, w na­szej hali. Bę­dzie na nim pię­ciu za­wod­ni­ków, a reszta do­łą­czy póź­niej, po mi­strzo­stwach świata.

Jeżeli ZAKSA zagra w rozgrywkach centralnych, ośmieszy całkowicie proces licencyjny pokazując, że w PZPS są równi i równiejsi. Trudno też przypuszczać, by którykolwiek inny klub na szczeblu centralnym w obecnej sytuacji licencji nie otrzymał.

źródło: inf. własna, Tygodnik 7 dni

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
PlusLiga

Tagi przypisane do artykułu:
, , ,

Więcej artykułów z dnia :
2010-08-12

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved