Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny Konkurs Strefowy

Błyskawiczny Konkurs Strefowy

Dzisiaj ogłaszamy kolejny błyskawiczny konkurs, organizowany wspólnie przez "Strefę Siatkówki" i magazyn "Świat Siatkówki". Tym razem trzeba będzie wykazać się dobrą znajomością kadrową polskich lig oraz reprezentacji narodowych.

Trwa turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Izmirze. Zadaniem uczestników konkursu będzie podanie nazwisk wszystkich zawodników z polskich lig występujących na tym turnieju. Występujących, czyli takich, którzy grają lub są na ławce rezerwowych grających tam zespołów.

Wśród osób, które do piątku do godziny 20:00 nadeślą prawidłowe odpowiedzi zostanie rozdanych 20 egz. najnowszego, styczniowego numeru miesięcznika „Świat Siatkówki”.W Konkursie może wziąć udział każdy czytelnik „Strefy Siatkówki”, zastrzegamy jednak, że jedna osoba może przysłać tylko raz swoje odpowiedzi. Należy je wysłać na adres internetowy podany w Regulaminie Konkursu do piątku, 11 stycznia do godz. 20:00. Każdy mail powinien być zatytułowany „Konkurs” oraz podpisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością, w której mieszka uczestnik Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy miesięcznika „Świat Siatkówki”.

2. Konkursu polega na podanie nazwisk wszystkich zawodników z polskich lig występujących (w kadrach zespołów) na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Izmirze.

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki” z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.

4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. Z jednego adresu e-mail swoje odpowiedzi może przysłać tylko jedna osoba. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 11.01.2008 r. do godz. 20:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs”. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.

4. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sobotę, 12.01 b.r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

2. Nagrodami w konkursie jest 20 egz. styczniowego numeru miesięcznika „Świat Siatkówki”.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem.

4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.

5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.

6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięzcą, w sposób określony w ust. 1 powyżej, w ciągu 14 dni, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej wylosowanej osobie.

7. Nagrody w Konkursie, zostaną dostarczone przez Organizatora w okresie do 14 dni roboczych po zakończeniu konkursu, na jego koszt, pod adres na terenie Polski wskazany przez zwycięzcę.

8. Jeżeli zwycięzca nie dokona odbioru nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej wylosowanej osobie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy, która będzie doręczać przesyłkę.

9. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).

10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.

11. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.

12. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Więcej artykułów z dnia :
2008-01-09

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved